Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดม 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2 

แบบฟอร์ม


ติดต่อ

โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษา

"227 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330"

: 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2

กิจกรรมของโรงเรียน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Link อื่นๆ

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2557 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บุคลากร

Tags: เตรียมอุดม, บริหารทั่วไป, 80ปีเตรียมอุดมศึกษา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

     นายภูสิทธิ์   ประยูรอนุเทพ       
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประพิศ   ฝาคำ
หัวหน้าสำนักงานบริหารทั่วไป หัวหน้างานอาคารสถานที่ หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
นายสยุมภู   รณชิตพานิชยกิจ
งานพัสดุ งานแผนงาน งานสารสนเทศ

นางฉวีวรรณ   แววแสง นางสาวรพีพร   ภู่ภูษิต นายพีรยุธ ภัคดีเจริญ
หัวหน้างานอนามัย หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุ หัวหน้างานงานบรรเทาสาธารณภัย


................................. นางสาวทัศนีย์   สวนแก้ว นายอุฬาร   ชาตรี
หัวหน้างานโภชนาการ สำนักงานบริหารทั่วไป/แผนงาน สำนักงานบริหารทั่วไป/สารสนเทศ
6015 Views