Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดม 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2 

แบบฟอร์ม


ติดต่อ

โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษา

"227 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330"

: 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2

กิจกรรมของโรงเรียน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Link อื่นๆ

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2557 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป

Tags: เตรียมอุดมศึกษา, บริหารทั่วไป, Triamudom, T.U.

                                        กลุ่มบริหารทั่วไป

     นายภูสิทธิ์   ประยูรอนุเทพ       
       รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายประพิศ   ฝาคำ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางฉวีวรรณ   แววแสง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้างานอนามัย
งานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป 
นายสยุมภู   รณชิตพานิชยกิจ
หัวหน้าสำนักงานบริหารทั่วไป
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
 นางสาวรพีพร   ภู่ภูษิต
หัวหน้างานโภชนาการ
งานจัดเลี้ยง
หัวหน้างานวารสารโรงเรียน
 
นายธัณตวัธ ทับจันทร์
หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์
นางสาวนิตยา   พุ่มเพิ่ม
หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุ
หัวหน้างานสื่อสารภายในองค์กร
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายพีรยุธ ภัคดีเจริญ
หัวหน้างานบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้างานอนามัย
หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้า หัวหน้างานอาคารสถานที่  งานสิ่งแวดล้อม
งานเครื่องปรับอากาศ งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา
นางสาวสุมินตรา สรงประภา
สำนักงานบริหารทั่วไป/แผนงาน
  นายอุฬาร   ชาตรี
สำนักงานบริหารทั่วไป/สารสนเทศ
 
6675 Views