Site Map
ติดต่อหน่วยงานกลางโรงเรียนเตรียมอุดม 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2 

แบบฟอร์ม


ติดต่อ

โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษา

"227 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330"

: 0-2254-0287-8, 0-2252-7001-2

กิจกรรมของโรงเรียน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Link อื่นๆ

 

จำนวนผู้เข้าชม

Unique visitors:

ข้อมูลตั้งตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2557 - ดูข้อมูลเพิ่มเติม

บุคลากร กลุ่มบริหารทั่วไป

Tags: เตรียมอุดมศึกษา, บริหารทั่วไป, Triamudom, T.U.

                                                  กลุ่มบริหารทั่วไป

          รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน 2
หัวหน้าสำนักงานบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน 1
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน 3
หัวหน้างานอาคารสถานที่ 


งานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างานบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้างานกิจกรรมสวัสดิการครู
และบุคลากร
หัวหน้างานสื่อสารสัมพันธ์ หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 1
 หัวหน้างานโภชนาการ
หัวหน้างานสิ่งแวดล้อมและพลังงาน หัวหน้าโสตทัศนศึกษา 2
หัวหน้างานบริการอาหารและเครื่องดื่ม หัวหน้างานอนามัย งานสิ่งแวดล้อม
หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุ หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ งานระบบประปา
นายอุฬาร   ชาตรี
สำนักงานบริหารทั่วไป/สารสนเทศ
งานระบบไฟฟ้า
นางสาวสุมินตรา สรงประภา
สำนักงานบริหารทั่วไป/แผนงาน
  งานเครื่องปรับอากาศ
 
8857 Views